HEJ, PRZEDSZKOLE UKOCHANE...

 

Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej, wyrażającej się silną potrzebą intelektualnych wrażeń, dużym napięciem emocjonalnym, potrzebą działania jako narzędziem służącym poznawaniu otaczającej rzeczywistości. Dlatego też przedszkole jest miejscem, w którym wychowanek jest kreowany na człowieka rozumiejącego świat.

Tutaj wspomagany i ukierunkowywany jest rozwój dziecka - zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi - (Podstawa Programowa). Tutaj organizowane są różnorodne sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych i wchodzeniu w różne osobowe interakcje, realizowaniu dążenia dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej. Poprzez różnorodne działania staramy się stymulować wszystkie sfery osobowości dzieci, dbając o ich harmonijny rozwój. Odbywa się to w miłej, serdecznej, przyjacielskiej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków.

Dzięki uporowi i konsekwencji w dążeniu do celu wielu OSÓB, rozumiejących potrzebę istnienia takiej placówki, dnia 01. września 2006r. odbyło się pierwsze zebranie z Rodzicami a zarazem otwarcie i poświęcenie oddziału przedszkolnego w Zalasowej, mieszczącego się w Pałacu pod Dębami.

Organizację utworzonego oddziału powierzono p. Lesławie Dominiewskiej, która z pomocą swojej rodziny, gromadziła i ustawiała potrzebne meble, sprzęty, zabawki oraz dekoracje na uroczyste otwarcie i godne przyjęcie pierwszych PRZEDSZKOLAKÓW. W roku szkolnym 2006/7 do przedszkola uczęszczało 25 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Utworzony oddział był Zamiejscowym Oddziałem Publicznego Przedszkola w Ryglicach, którego dyrektorem była p. Maria Kamień.

Pierwsze pracownice przedszkola; nauczycielki: Lesława Dominiewska i Anna Malinowska, oraz pomoc kuchenna - Katarzyna Plebanek.

Od 01.września 2007 roku nasz Oddział Przedszkolny został włączony do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalasowej. Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do godz. 17. 00. 

Staraniem dyrektora L. Sutkowskiego, od listopada 2008r. utworzono drugi oddział.

Od 1 września 2015 roku oddział 4-latków został przeniesiony do budynku szkoły.

 

Cele i zadania przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 07. 09. 1991r, z późniejszymi zmianami , i na podstawie Statutu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty i Radę Pedagogiczną.

Celem przedszkola jest:

 • wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie ich do nauki w szkole,
 • sprawowanie opieki nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci,
 • pomoc rodzicom pracującym w zapewnieniu opieki nad dzieckiem,
 • sterowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowawczo - dydaktycznego, stosowanie różnorodnych metod i form pracy,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata,
 • współdziałanie z rodziną w celu ujednolicenia form oddziaływania.

Przedszkole czynne jest przez 10 miesięcy w roku, codziennie od godz. 7.00 do godz. 17.00. Dziecko przyjęte do przedszkola winno do niego systematycznie uczęszczać, w przypadku choroby, wyjazdu, itp. nieobecność należy zgłaszać do obsługi przedszkola lub bezpośrednio do intendentki.

Prawa i obowiązki Rodziców: 

 • rodzicom przysługuje prawo odwołania w sprawach spornych do Burmistrza poprzez Dyrekcję Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
 • rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka w określonych godzinach
 • Rodzice zobowiązani są do współpracy z przedszkolem poprzez:
 • udział w zebraniach i prelekcjach,
 • pomoc nauczycielkom i dyrekcji w tworzeniu jak najlepszych warunków do realizacji zadań wychowawczo - dydaktycznych.

Rodzice mają prawo do:

 • uczestniczenia w zajęciach otwartych i imprezach okolicznościowych,
 • rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępach w rozwoju i zachowaniu, 
 • wyrażania swojej opinii na temat pracy przedszkola.